Меѓународни документи

Меѓународни документи

ДОЗВОЛА ЗА УПРАВУВАЊЕ НА ТУЃО МОТОРНО ВОЗИЛО ВО СТРАНСТВО (ПОЛНОМОШНО)

Потребни документи:

 • Сообраќајна од возилото
 • Лично сопственикот на возилото со документ за идентификација
 • Корисникот на возилото со пасош
 • Времетраењето на полномошното е 1 година

Присуство

1. Сопственик на возило

Физичко лице

 • Потребни документи: лична карта/ пасош, сообраќајна дозвола

Правно лице

 • Потребни документи: барање со печат и потпис од овластено лице, сообраќајна дозвола

2. Побарувач

 • Потребни документи: Пасош

МЕЃУНАРОДНА ВОЗАЧКА ДОЗВОЛА

Потребни документи:

 • 2 фотографии
 • Возачка дозвола
 • Потврда од МВР дека возачот нема забрана (санкција) за управување на возило за некоја од категориите
 • Лична карта или пасош
 • Времетраењето на меѓународната возачка дозвола е 3 години.

Дали сакате да ги користите нашите услуги?